Hur demokratiserat blev Kina och Ryssland av marknadsekonomin?

Finansmarknadsminister Mats Odells motivering till sitt försvar för Telia Soneras lukrativa affärer med Uzbekistan är att de ”bidrar till demokratiutvecklingen”. Men hur demokratiserade har egentligen diktaturerna blivit av marknadsekonomin? Är det inte snarare så att det är de västliga demokratierna som blivit ‘diktaturiserade’ i takt med att Kinas dominans på världsmarknaden växer?

Borde det därför inte åtminstone föranleda en något livligare diskussion om affärsmoral – en substantivsammansättning som annars snart kan sägas hysa en så svår inneboende motsättning att det första ledets betydelse upphäver det andras helt och hållet? Dessutom till den grad att termen för att korrekt kunna beskrivas istället måste bytas ut mot den något mindre rättssäkra fras som i Ryssland stavas ”laglig nihilism”. 

Inte ens vid Nord-Korea drar finansmarknadsminister Odell nämligen några gränser för hur vidrigt saker och ting kan få gå till:

Finns det några länder som du på rak arm tycker att Telia Sonera inte bör investera i? Nordkorea?

Jag har på rak arm inget sådant underlag. Om Nordkorea kunde få en fungerande teleinfrastruktur skulle det vara ett steg i rätt riktning, men det är inget projekt som verkar aktuellt.

Vad ser du för risker med att investera i länder som Uzbekistan?

Det kan jag inte bedöma. Det är en fråga som behandlas av ledningen och styrelsen”

En regering med så svävande bristfälligt omdöme kan inte tillåtas inneha regeringsmakten. Och i ljuset av dessa uttalanden framstår det kanske ändå inte som så märkligt att det största regeringspartiet nu får ökat väljarstöd emedan man börjar få en aning om varifrån och hur detta väljarstöd kan tänkas inhämtas.

Inte desto mindre ter det sig makabert att man ändå anser sig kunna fälla sådana här yttranden så obekymrat, med tanke på vad Alliansens själva kärnväljare skulle anse för det fall den rödgröna oppositionen skulle tillåta sig samma oklara uppfattning om världens värsta diktaturer, av vapendragare Johnny Munkhammars nyliga och hämningslösa stenkastning i glashus att döma. 

Det övergår dock mitt förstånd hur den korrupta nyliberalismen tillåts fortsatt tillämpning inför öppen ridå med hjälp av såna slappa och till intet förpliktande motiveringar som finansmarknadsminister Odell i allt mer irriterat tonläge till nöds förser oss med.

Det är försäljning av vårdkoncern som Odell själv äger där AP-fonderna som Odell själv sitter och fattar politiska beslut om lägger köpeskillingen. Det är utrikesministeriellt ägande av aktier i vapenindustri samt gas- och oljeföretag som juridiskt personifierar begreppet omänskliga rättigheter. Det är utförsäljning av Apoteket med omedelbara prishöjningar och marknadsmonopolisering av produktion/försäljning av paracetamol som följd. Det är för övrigt avregleringar på löpande band av samhällsägd infrastruktur där allmännyttiga monopol med humana priser överlag ersätts av privata monopol med skyhöjda priser. Det är höjda bonusar till direktörer i statliga företag även vid förluster, efter att beslut om att tillåta sådana prestationsoberoende bonusar fattats av Odell & C:o. Det är räddningspaket till samma företag som fortsätter höja bonusar trots fortsatt fastighetsbubbeluppblåsning, risktagande, spekulation och därmed ständigt hotande kreditförluster som regeringen hela tiden räddar dem undan genom att bistå med garantier och lån. Det är krig till stöd för en regim som tillkommit genom konstaterat valfusk. Ovanpå det dessutom regelrätt valfusk i flera efter varandra följande valrörelser. Samtidigt ökar massarbetslösheten medan cancersjuka tvingas jobba heltid på grund av de nedskärningar som måste göras efter all denna skattefinansierade bonusfestivitas. I februari 2010 är 575 000 personer arbetslösa – en ökning med 136 000 räknat från samma månad förra året.

När Mats Odell själv ägde ett vårdföretag som han sålde för 72 miljoner genom att AP-fonderna som han själv sitter och beslutar om i egenskap av finansmarknadsminister la upp köpeskillingen blev det inte särkilt mycket ordat om saken – i vilket fall hände ingenting, för Odell sitter fortfarande kvar och rapar upp till intet förpliktande floskler i tv-rutan utan att bekymra sig om trovärdighet noll.  Ett exempel på revision av förnämsta gogol-klass är att lyssna till den utmärkt avslöjande intervju som Uppdrag Granskning gjorde 2009 med nämnde finansmarknadsminister med anledning av höjda bonusar i statliga företag och pensionsfonder. Så här lät det då:

Mats Odell:  – Jag tror att det är oacceptabelt för medborgarna- om vi tar AP-fonderna som exempel som förvaltar svenska folkets pensioner – då måste man också ha svenska folkets förtroende och det är det inte om man uppbär bonusar.

SVT: -Vilka risker finns det med bonusar i AP-fonderna?

Mats Odell: Ja, riskbilden är naturligtvis att om man premierar ökat risktagande så är det inte bra.

SVT: -Vad leder det till?

Mats Odell: Ja, framför allt handlar det här om att upprätthålla allmänhetens förtroende för pensionssystemet och då tror jag att bonusar är helt fel signal.

SVT: – Kan det bli större förluster också då till följd av risktagande som man gör för att få en bonus?

Mats Odell: Det ligger naturligtvis i farans riktning, men i första hand handlar det om att upprätthålla allmänhetens förtroende för AP-fondssystemet och det bidrar inte bonusar till VD med.

SVT: – Hur ser du på att Kerstin Hessius fick en gratifikation då på en halv miljon kronor?

Mats Odell: – Jag har ju kallat till mig ordföranden för tredje AP-fonden och diskuterat med honom och han har beklagat det inträffade och försäkrat att det här aldrig ska inträffa igen och styrelsen kommer att vidta åtgärder för att förstärka förtroendet för fonden igen.

SVT: – Vilka åtgärder då?

Mats Odell: Det får styrelsen själv besluta om, men jag utgår från, att man kommer att vidta de åtgärder som behövs för att återställa förtroendet för fonden igen.

SVT: – Första AP-fonden betalade ut bonus för 2008 fast det blev en förlust med 48 miljarder. Vad tycker du om det?

Mats Odell: Jag måste säga, att bonus när det går med förlust, det är förenligt egentligen med riktlinjerna som är fastställda, men jag tror att det är olämpligt. Det är en felaktig signal.

SVT: – Hur då menar du?

Mats Odell: Ja, precis som jag sa. Det handlar om att upprätthålla förtroendet hos allmänheten för pensionssystemet.

SVT: – Vi har ju kartlagt de fyra stora AP-fonderna och det visade sig att just 2008 är första året som samtliga av dem hade bonusavtal. Vad tänker du om det?

Mats Odell: Ja, det är en sak som man naturligtvis får diskutera när vi nu ska utvärdera. Vi gör ju det varje år – har en utvärdering av AP-fondernas verksamhet. Och det är ju en sak som vi då får ta upp vid den utvärderingen.

SVT: – Nu efter 2008 precis nyligen, så är det två av de här fyra AP-fonderna som har fördubblat sina bonusavtal – från två till fyra månadslöner max, vad tänker du om det?

Mats Odell: Jag tänker, precis som jag säger, att det här är en sak som vi får ta upp när vi nu utvärderar AP-fondernas verksamhet under 2008. De är ju naturligtvis ett offer för den globala finanskrisen som har gjort att hela systemet, inte bara de svenska AP-fonderna utan alla finansiella marknader, alla pensionsförvaltare har enorma minustecken framför sina resultat. Vi har nu en megakris inom den finansiella sektorn som till och med kan drabba genom att bromsen i pensionssystemen slår till…

SVT: – …så att det blir lägre pensioner?

Mats Odell: Ja och då är det orimligt att ha den här typen av ersättningar.

Men nu var det ju din regering som gjorde det här möjligt genom att ändra riktlinjerna för statliga företag och deras ersättningar i somras, vad tänker du om det?

Mats Odell: Jag tänker om det, att det är en sak som nu måste utvärderas. Vi får ta upp det när vi nu utvärderar resultatet 2008.

SVT: – Var det bra det här?

Mats Odell: Det är klart att den här finanskrisen har ju skapat helt andra förutsättningar både vad gäller förutsättningarna för att kunna få avkastning på pensionskapitalet och likadant ersättningar till de ledande medarbetarna.

SVT: – Men alltså ni höjde taket då för bonus från två till fyra månadslöner, var det bra?

Mats Odell: Det var ett resultat av ett beredningsarbete som hade pågått ett tag…

SVT: – Var det bra tycker du?

Mats Odell: Men jag säger det nu, att i ljuset av det som nu har hänt, så måste det verkligen utvärderas. Det är inte acceptabelt för medborgarna, att när det går bakåt så mycket som det nu gör samtidigt betalas ut bonusar till ledande befattningshavare.

SVT: – Nej, sen var det ju ni som tog bort den här regeln att det inte ska bli någon bonus om företaget går med förlust också, varför?

Mats Odell: Mmm..bakgrunden till det var som sagt ett beredningsarbete som gjordes att om man trots allt gör ett arbete som minskar förlusten jämfört med andra, så skulle det kunna ligga till grund för ersättning.

SVT: – Men tycker du det är bra då att det går att få bonus fastän hela verksamheten går med miljardförluster?

Mats Odell: Jag tror att allting har ställts på huvudet av den här finanskrisen. Ingenting är sig likt. Vi är inne i en helt ny situation. Den måste vi nu utvärdera.

SVT: – För förvaltare kan det bli hur mycket bonus som helst enligt era nya riktlinjer.

Mats Odell: För förvaltare kan det vara så. Där är det på samma sätt som i andra branscher, att det kan finnas prestationsbaserade löner. Det är något annat än bonusar till cheferna.

SVT: – Men vad tycker du då om att det var ni som tog bort också det generella motståndet mot bonusar genom de här nya riktlinjerna?

Mats Odell: Ja, det är klart att sett i backspegeln så har den här krisen som nu har kommit som ju har gjort att det är tiotals miljarder i förlust för samtliga fonder, så är det oerhört stötande. Vi måste utvärdera detta.

SVT: – Nu är det ju många som har varnat för riskerna med bonusar i flera år. Kände inte du till det här innan finanskrisen började?

Mats Odell: De här riktlinjerna har arbetats fram i regeringskansliet och det är i en period när allting gick uppåt, när det var konkurrens om de ledande medarbetarna.

SVT: – Ni kände att det behövdes lite mer bonusar helt enkelt?

Mats Odell: Ja, det här var ju ett arbete som bedrevs under lång tid i regeringskansliet och som regeringen fattade beslut om under 2008.

SVT: – Varför gjorde ni det här?

Mats Odell: För att då var det en situation där det var konkurrens om de ledande medarbetarna. Nu har vi en situation där hela den finansiella sektorn är inne i en härdsmälta och där också det här har spritt sig till den reala ekonomin och svenska medborgare och andra förlorar nu arbete och löntagarna är beredda att sänka sina löner. Då är det orimligt att ha bonusar av det här slaget.”

Först sitter man alltså och aktivt skapar en finanskris genom politiska beslut om bonusfest i statliga företag  och en lågränte- och bankräddningspolitik som spelar spekulationsekonomin i händerna och ökar risktagandet. Sedan avsvär man sig ansvaret genom att hänvisa till den finanskris som man aktivt varit med om att skapa. Och detta tillåts passera gång efter gång. Någon intelligens kräver man inte av sig själv – inte ens så pass mycket korttidsminne att man klarar att erinra sig 80-talets klippekonomi och vad som hände när den bubblan sprack så att räntan rusade upp till 500 %. Inte heller vad som hände efter IT-bubblan 2000-2002.

Denna intervju handlade om förhållanden 2008  i ljuset av påföljande finanskris. Ändå sitter Mats Odell fortfarande med samma vagt bekymrade, till intet förpliktande formuleringar och tillåter företag som åtnjuter statligt stöd och uppbackning i enorma räddningspaket att fortsätta riskspekulera med skattepengar och ta ut ohemula bonusar, t ex Nordea som betalade ut 2, 8 miljarder i bonusar också under 2009 – och det enda Mats Odell har att säga är att han tycker att ”Nordea borde ha skurit ned mer på årets utbetalningar”.

Nu handlar det också om hedgefondernas vadslagning med försäkringar mot betalningsinställelse, något som allvarligt förvärrar krisen i Grekland. Även den här gången är regeringen lika tyst. Man låter helt sonika spel och dobbel krascha ekonomin en gång till och skäms inte för att man vägrat ta lärdom, lyfter inte heller ett finger annat än genom att med skattepengar ytterligare understödja bankers risktagande, ohemula ersättningssystem och skapande av ny fastighetsbubbla. Mats Engström sammanfattar i bloggposten ”Nu märks högervindarna i EU”:

”Några åtgärder mot de spekulationsfonder som förvärrar krisen i Sydeuropa finns inte heller med i Fredrik Reinfeldts bagage. . . Det dokument med svenska ståndpunkter som Fredrik Reinfeldt har med sig betonar företagens villkor och arbetskraftens ‘anställningsbarhet’. Goda arbetsvillkor nämns bara i förbigående, miljötexten innehåller inga konkreta förslag, situationen för människor med utländsk bakgrund går regeringen förbi med tystnad.

Någon kritik av den kvartalskapitalism som försvårar EU-ländernas väg ur krisen finns förstås inte. Reinfeldts regering använde sitt ordförandehalvår till att vattna ur de föreslagna reglerna om kontroll av spekulationsfonder.”  [Mats Engströms länkar är med i detta citat]

I bloggposten Spekulationsfonderna gör Greklands kris svårare tillägger Mats Engström även följande:

”Samma tystnad gällde under EU-ordförandeskapet för hur Mats Odell vattnade ur förslaget om regler för ‘alternativa investeringsfonder’. Och nu, när hedgefonderna gör det svårare att föra Grekland ur krisen och hålla ihop euro-samarbetet.
EU-kommissionens inställning är också märklig.‘The markets are putting on pressure. This pressure cannot be ignored.’
Med de orden kapitulerar den ansvarige kommissionären Almunia för samma spekulanter som förvärrade den globala finansiella krisen.” [Mats Engströms länkar är med i detta citat]

Se tidigare bloggposter: Den ”legala nihilismen” och gasledningarna, Kapitalrealismen ersätter Socialrealismen, ‘Transparency’ – Government opens your letters and reads them, Vem har skapat den ‘ökade hotbilden’ mot Sverige?, Det pyramidala spelmissbruket

Läs: DN – M-fusk misstänks på flera platser, DN – Uppsving för M i Sifo-mätning,   E24 – Nalle får ingen förståelse från svenska folketE24 – Odell försvarar Telias affärer i Uzbekistan, SVD – ”Uzbekistan en värdefull investering”,  Newsmill – Carl Bildt segar om klustervapen, DN-Debatt: Moralmoras – Carl Bildt investerar till och med i klusterbomber, E24 – Rysk mediecensur del i Carl Bildts optionsklipp,  AB – Anders Hasselbohm: Hur kan du försvara Lundin Oil, Carl Bildt? ,  Scaber Nestor – Insiderbrott i regeringskansliet för 72 miljoner?,  DN – Tung kritik mot AP-fonderna,  DN – Mats Odells stora klipp Nyheter24 – Mats Odells miljonklippRöda Berget – Telia gör tvivelaktiga affärer i Uzbekistan – Odell tycker det är okSVT – Uppdrag Granskning – Intervju med Mats Odell 2009, SVT.se – Rapport: ”Ingick i valallians”,  AB – Moderater: ”Det är oerhört pinsamt”,  DN,    AB,   DN – Toppmoderater kände till röstfiffletAB – Toppmoderat kritiserar valfuskDN – Schlingmann (M) kritiserar valfusk,   DN – Moderat utredning om valfusk inledd DN – Reinfeldt: ”Risk att man pekar finger”,   DN – Moderat avgår efter röstfusk,   Expressen – Reinfeldt: Man bör vara försiktig med att lyssna på fuskanklagelseAB – Misstänkt valfusk även i Haninge,   Expressen – Valfusk inom M från flera distrikt,

Se bloggarna: Alliansfritt Sverige, Snällposten-Sydsvens…, In Your Face, Peter Andersson – me…, Lizzie´s, Röda Berget, Per pladdrar på, Ett hjärta RÖTT, UtsiktFrånEttTak, LOKE – KULTUR & POLI…, Martin Mobergs blogg,  Kulturbloggen,Kristen Vänster, Thomas Hartman | In …, Anna König Jerlmyr, Fredrik Pettersson, Ett hjärta RÖTT, Sparsamt leverne, Kulturbloggen, Stefans konspiration…, Kent Persson (m) blogg,  Viktor Tullgren, In Your Face,  [ s-buzz ]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.