Månadsarkiv: februari 2014

Bildt och Danmark, sluta hota oss in i Nato

 Nej till kärnkraft (1979)

Först för utrikesminister Carl Bildt en politik gentemot Ryssland som får USA att hånfullt karakterisera denne antikvariskt talande reminiscent från Kalle Dussins dagar som ”a medium-size dog with a big dog’s attitude”.

Sedan, när Bildt således medelst sin biggles-höga svansföring verkligen lyckats föra Europa på randen till krig, så kommer själva hotet som ett förtryckt följebrev på posten – från ännu en gläfsande medium-size dog på andra sidan sundet: ”NATO-chefen” Anders Fogh Rasmussen, som tycks leva i samma slags drömska stormaktsrus som Bildt fast då med Kristian Tyrann-perspektivet i kikaren.

”Nya offensiva Ryssland oroar NATO-chefen. Sverige kan inte räkna med automatisk hjälp vid angrepp.

Den Nya EU-diktaturens födslovåndor återuppväcker i sanning högerspöken, som man trodde sen sekler var begravda men icke.

Inte nog med att den nu söndervittrande Alliansen lagt in backen så att det godsägande skattefrälset är återskapat och vi i ekonomiskt hänseende närmar oss tidigt 1800-tal (före folkskolans införande). Med den utrikespolitik Bildt för som påspädning rusar vi dessutom i ilfart vidare bakåt ända till 1709.

Ni agerar och talar som om det handlade om tennsoldater och leksakskanoner – ser ni inte vad som händer i Syrien och Ukraina?

Detta är resultatet av det östliga partnerskapet – ”ett polsk-svenskt initiativ”, dvs fullbordandet av NATO:s missilsköld runt Putin – och den ryska björnen har vaknat.

”– Ryssland har en genuin känsla av att vara geopolitiskt inringat, förklarade Carolina Vendil Pallin från Utrikespolitiska institutet på ett ABF-seminarium i maj med temat ‘I gränslandet mellan EU och Ryssland – Georgien, Ukraina och Moldavien’.”

Så ni är förblindade av stormaktsdrömmar. Peace-talks har ni hört talas om det? ”Fredprojektet” EU – är ett storhetsvansinnigt krigsprojekt. Lägg ner det, annars har vi snart storkrig i Europa – och Ryssland är rustat till tänderna.

”Konflikten mellan Georgien och Ryssland har pågått under åratal och trappats upp under de senaste åren. Det var Georgien som började med de mer omfattande krigshandlingarna i augusti genom att anfalla utbrytarrepubliken Sydossetiens huvudstad Tschinvali. Ryssland var uppenbarligen berett att gå in med stora förband och gjorde en kraftfull markering – men av vad? Natos utvidgning är en viktig del i pusslet. Ebba Sävborg ser paralleller ända tillbaka till 1800-talet – det är inte ett nytt kallt krig vi ser, utan en konkurrens mellan stormakter.

– Det handlar om inflytande i olika regioner. När den ena parten försvagas, då rycker den andra in och flyttar fram sina positioner, säger hon.

– Ryssarna har känt sig oerhört besvärade av den starka amerikanska inblandningen i upprustningen av Georgiens försvar. De anser inte att andra stormakter har i den regionen att göra.

Ebba Sävborg tror att västländerna och Nato missbedömt hur provocerat Ryssland blivit.”

Först var det Afghanistan – ‘the graveyard of empires’ – togs någon lärdom av historien? Nej. Nu kaxar EU mot den ryska björnen. Och det efter Napoleon, Hitler – och Karl XII. Ska ni storhetsvansinniga politiker aldrig någonsin lära er läsa innantill i historieböckerna. Eller vill ni rentav att folk ska dö i massor? Det verkar inte bättre. Era barnbarn kommer att förbanna er.

”Svenska freds ordförande Anna Ek anser att de militära lösningarna snarare ökar risken för väpnad konflikt. Hon pekar på hur Natos utvidgningspolitik i Rysslands närområde provocerat Ryssland. Det ursäktar inte Rysslands beteende, understryker hon, men det är en del av förklaringen. De säkerhetspolitiska lösningarna bör i stället handla om att hitta andra former, som att motverka polariseringen mellan öst och väst.

– Men att tro att Ryssland skulle anfalla Sverige för att det anfallit Georgien är rent vansinne, anser Anna Ek.

– Konflikten mellan Georgien och Ryssland har pyrt längre och har djupa historiska rötter, det finns inga likheter med Sverige.”

Så Carl Bildt: Glöm inte att Karl XII är död sedan 1718 – och att hans krigslycka vände i Poltava:

Att det bedrevs underhandlingar med de zaporogiska kosackerna och med Rysslands stamfiender krimtatarerna är säkert, liksom även att Karl XII försökte driva på kung Stanislaws och von Krassows anmarsch från Polen över Kiev. Anslutning av zaporogerna vanns också i mars 1709, medan den polska förstärkningen visade sig dra ut betydligt längre på tiden än vad som beräknats. Antagligen i syfte att sysselsätta fienden och locka ut honom på fältet började Karl XII i maj 1709 belägra den befästa staden Poltava vid floden Vorskla. Tsar Peter ryckte med en här på omkring 50 000 man till dess undsättning. Underrättelsen att Karl XII under en rekognoscering sårats svårt i foten och sålunda inte som brukligt var kunde föra befälet, verkar ha gjort tsaren böjd att våga ett fältslag. Han gick över Vorskla och slog upp ett befäst läger norr om Poltava. Fastän Karl XII genom smärtorna och den blodförgiftning som hotade att uppstå från det vanskötta såret var oförmögen att med sin vanliga omtanke leda de svenska truppernas rörelser ville han inte försumma tillfället att ta upp striden med tsaren. Därför fick Rehnskiöld befallning att gå till anfall. Angreppet, vilket verkställdes den 28 juni och vari 18 000 svenskar deltog, slutade med nederlaget i slaget vid Poltava.”

Och – Stordanska Anders Fogh-Rasmussen: Betänk Kristian Tyranns öde innan du gapar över för mycket.

”Trolöshet mot svenskarna

År 1517 hade öppen strid utbrutit i Sverige mellan riksföreståndaren Sten Sture den yngre och ärkebiskop Gustav Trolle, och Kristian trodde nu att tiden var inne för honom att göra sina anspråk gällande.

Men hans försök misslyckades både 1517 och 1518; senare gången blev han själv besegrad i slaget vid Brännkyrka. Förhandlingar inleddes då om ett möte mellan honom och Sten Sture den yngre, och Kristian mottog sex svenska adelsmän som gisslan, bland dem Hemming Gadh och Gustav Vasa. Men han bröt avtalet och bortförde de sex svenskarna i gisslan som fångar till Danmark. År 1519 utrustade han en stor här. Då påven bannlyst Sten Sture den yngre och gett Kristian i uppdrag att utföra straffdomen lät han i januari 1520 hären rycka in i Sverige. Danskarna segrade i slaget på Åsundens is, vid Bogesund, där Sten Sture den yngre blev dödligt sårad, och sedermera i slaget vid Tiveden. Vid Sten Sture den yngres död den 5 februari var Kristian i själva verket herre över Sverige. I mars gick många svenska adelsmän in på att erkänna Kristian som kung mot löfte om att glömma det som skett. Stockholm försvarades ännu med tapperhet av Sten Stures änka,Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna), men gav sig den 5 september mot liknande löften.

Stockholms blodbad  […]

Efter ett uppehåll i Danmark blev Kristian den 1 november hyllad på Brunkeberg och 4 november krönt av ärkebiskop Gustav Trolle. Han hade hävdat sin rätt som arvkonung och ville inte vid kröningen hedra någon svensk man med riddarslag. Svek fruktade dock ingen. Kristian uppmuntrades av Gustav Trolle och råddes av Didrik Slagheck och Jens Andersen Beldenak att inte hålla tro och loven till kättare. Han lät Gustav Trolle anklaga Sten Stures vänner och därefter fängsla samt nästa dag, den 8 november, utan laglig rättegång (14 andliga domare dömde dem för kätteri) avrätta dem i Stockholms blodbad. Under sken av lag och rätt sökte han hämnas på och straffa dem som så länge trotsat hans makt, och för att framstå som den som verkställde påvens dom offrade han också män som senare främjat hans planer. Dels under hemresan genom Sverige, dels genom utskickade i de olika landsorterna, till och med i Finland, lät han sedermera utföra nya våldsdåd. Omkring 600 personer, till och med barn, drabbades, och Kristina Gyllenstierna tillsammans med flera andra adelsdamer fördes som fångar till Danmark.

Uppror i Sverige

En förbittring väcktes i Sverige mot kungen, som sågs som grym och trolös och kom att kallas ”Kristian Tyrann”. Kristian, som kanske hade hoppats att med ens nedslå allt motstånd mot unionen med Danmark, gjorde tvärtom genom sin framfart denna förening fullständigt om intet.Troligen berodde denna reaktion på att den svenska allmogen under 1400-talet hade avsatt många olämpliga kungar och därför hade vant sig vid att behandlas väl. Redan i februari 1521 försiggick en resning i Sverige mot Kristian, och i augusti blev Gustav Vasa, som ställt sig i spetsen för motståndsrörelsen, vald till riksföreståndareKristian måste därför snart uppge hoppet att återvinna sitt välde. [. . .]

Ständiga motgångar

Från denna stund hade han ständiga motgångar, och den hjälp som han väntade från sin svåger kejsar Karl V fick han inte. Däremot hotade snart faror från annat håll. Lübeckarna hyste gammalt groll till honom, därför att han gynnade Nederländernas handel i Norden och sökte göra Stockholm till en stapelstad för handeln på Östersjön. Vid nyårstiden 1521 planlades till och med ett stort handelskompani, som skulle omfatta alla Nordens länder och ha säte i Nederländerna. Lübeckarna anslöt sig därför till svenskarnas resning och skövlade bland annat Bornholm och Helsingör (1522). Kristian hade alltid haft ett spänt förhållande till sin farbror hertig Fredrik, men i augusti 1522 måste han ingå en förödmjukande förlikning med honom och bland annat avstå från den länsrätt över Holstein som kejsaren året förut tillerkänt honom. [. . .]

Lutheran, sedan katolik igen

Kristian hade dock sökt hjälp även i Tyskland. Han fann i sin nöd tröst i att träda i förbindelse med Martin Luther, till vars lära drottning Elisabet anslöt sig. De bosatte sig därpå i Lier i Brabant, där Elisabet avled i januari 1526, varefter barnen togs ifrån Kristian för att inte uppfostras som kättare.Men då bägge hans motståndare, Fredrik I och Gustav Vasa, slöt sig till reformationen, blev Kristian 1530 åter romersk-katolik och förlikades därigenom med kejsaren. Slutligen kunde Kristian hösten 1531 samla en här och flotta, men vid överfarten från Nederländerna till Norge gick 10 av hans 25 skepp förlorade. Likväl landsteg han i södra Norge den 1 november och hade till en början framgång. Riksrådet hyllade honom, han belägrade Akershus fästning och försökte till och med göra ett infall i Västergötland. Men då en dansk och en lübsk flotta i maj 1532 kommit till Akershus’ undsättning, inledde Kristian förhandlingar och beslöt den 28 juni ge sig mot lejd och löfte om furstligt underhåll och personligt möte med Fredrik I.

Avstod tronanspråk

Kristian II i sitt fängelse i tornet på Sönderborgs slott. Oljemålning av Carl Bloch, 1871.

Då Kristian anlände till Köpenhamns redd ville emellertid Fredrik inte ta emot honom, och varken riksrådet eller hans övriga motståndare (Gustav Vasa och lübeckarna) ville tillåta att han frisläpptes. Kristian fördes därför 30 juli till Sönderborgs slott, där han de första åren blev väl behandlad och åtnjöt stor frihet och kunde umgås med flera adelsmän, men efter grevefejdens utbrott 1534 sattes han under sträng bevakning, spärrades in i ett tornrum och fick endast en gammal soldat till sällskap”

Läs: SVD – Nya offensiva Ryssland oroar NATO-chefen: Sverige kan inte räkna med automatisk hjälp vid angrepp, SVD – Soldatavhopp hotar försvaret, SVD – Spänd väntan på torget i Kiev i natt, SVD – Överenskommelse för att lösa krisen, DN i Kiev: Livsfarligt att vistas härAB – Alliansens ilska mot Borgs plan, DN – Frihandeln gör oss blinda för värdet av vårt jordbruk, Expressen – Sverige i en ding ding värld, AB – Skulle bort – slår rekord, AB – Studenter erbjuds ännu mer skulder, SVD, SVD2, DN – Det här visar hur fel regeringen haft, DN, DN – Studenterna åker på rejält bakslag, DN – MP: Den mörkblåaste politik man kan tänka sig, DN- Testballong på driftExpressen – Ny undersökning: Raset för Reinfeldt

Bloggar: Görans bagateller och tankar – Avskaffa Fas 3!, Människovärlden – Fas 3 större än någonsin, Gretas svammel – Fas 3 ska bort, Innanför Utanförskapet – snart 36 000 personer inskrivna i Fas 3, Ola Möller – Skrota Fas 3, Roger Jönsson – Varför studenterna?

A medium-size dog with a big dog’s attitude

Höken Carl Bildt leker med den ryska björnen som om den vore en knähund som behöver lära sig lite bättre bordsskick.

Och det efter att i åratal gjort allt han kan för att återuppväcka det kalla krig som just höll på att tina upp mellan kärnvapenmakterna USA och Ryssland.

EU:s makt brukar vi kalla den ‘mjuka makten’ och det är i allt väsentligt bra, men det innebär ju att vi har inte de riktigt hårda instrumenten – är det bra eller dåligt? Ja, det kan man diskutera”.

Redan när han tillsammans med Polen införde det Östliga partnerskapet och USA:s missilsköld mot det ”eurasiska fastlandet” därmed fullbordades hotade Kreml med att kräva en ”undisputed sphere of influence” i de forna satellitstaterna, samtidigt som de återupptog sin militärallians med Kina och Nord-Korea.

Vad som hänt i fallet Syrien borde således ha lärt honom något om följderna av att åter försätta världen i två polariserade maktblock som terrorbalanserar varandra. Men han vill uppenbarligen se ännu mer blod flyta.

”T ex säger många att man [i samband med förhandlingar om handelsavtal mellan EU och Ukraina] inte tog hänsyn till Rysslands farhågor…kanske borde man ha gjort det långt långt tidigare, nu blev Ukraina pressat mellan EU och Ryssland och det hade man kanske kunnat undvika…jag pratade idag tidigare med en fredsforskare på…SIPRI…Neil Melvin…då sa han… att EU placerade Ukraina i en omöjlig valsituation; att de måste välja EU eller Ryssland och att de idag kan göra väldigt väldigt lite för att lösa konflikten eftersom man ses som part i konflikten… EU är idag en  part i konflikten, precis som Ryssland, och kan inte göra så mycket, säger Melvin. Därför är det nu dags för ett oberoende forum, förslagsvis Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE – där alla EU-länderna, Ryssland, USA och Ukraina ingår. Där finns också kompetensen för att lösa den här typen av konflikter. För polariseringen i Ukraina har gått för långt. Nu måste vi hitta former för att få alla till förhandlingsbordet…Därför måste både EU och Ryssland ta ett steg tillbaka.”

Annie Lööf är inte ensam om att leva i det förflutna. Ayn-Rand-politisk skåpmat blir inte godare ju fler gånger man värmer upp den – och de europeiska högerpartiernas beslut från 1982, som Moderaterna fördolt anslöt sig till, om en kalla-kriget-doktrin som utrikespolitiskt rättesnöre för EU blir inte attraktivare med varje extra-sensorisk gasledning Putin drar igenom Östersjön.

Se tidigare bloggposter: Moderater med Kärnvapen för fred – till höger om neutraliteten, Almedalsveckan på Gotland som ligger i Östersjön,  Vem har skapat den ‘ökade hotbilden’ mot Sverige?Hellre en oenig fred än ett enigt krig mot Ryssland

Läs: Studio Ett – Riksdagens utrikespolitiska debatt, SR Studio Ett – Demonstrationer i UkrainaSR – Gamla föraktade konstverk tas till heder, SR Konflikt – Dragkampen mellan Ryssland och EU, SR Konflikt – Står Ukraina på randen till krig, DN, SVD, DN, DN, SR Konflikt – Kommer ryssen?, Wikipedia – Stepan BanderaNew York Times – Putin: A plea for caution for Russia

Se även dessa tidigare bloggposter: 

Mer människa

I takt med att kroppen åldras blir man mer och mer människa och mindre individ. Ens illusoriskt egenartade personlighet försvinner och i dess ställe inträder den människa man alltid varit under det kamouflerande, hårda skalet.

Det är då man verkligen känner av det förakt som egentligen finns mot kroppen i vårt samhälle. Det gör en sorgsen. Och man gömmer sig bakom det enda skal som finns kvar – själva huset.

När man då betänker det enorma, så att säga yttre, skal som kapitalägarna nu besitter slås man av tanken: Nu har ni er chans att bli mer människa genom att satsa dessa enorma summor på något som kan värma både hjärtan, kroppar och själar för sekler framöver: Solkraften som gör oss oberoende av fossila bränslen.

”Inom sex år beräknas världens kapitalförvaltare ha 100 000 miljarder dollar i investeringsbart kapital – drygt 650 000 miljarder svenska kronor, enligt beräkningar av revisionsbyrån PWC. [. . .]

Kapitalförvaltarnas största inflöde väntas i Mellanöstern, Afrika och Asien.”

I min inkorg ser jag ett meddelande från Desertec – projektet som intresserar mig och som jag därför i flera år promotat på min blogg. De visar med Ivanpah som exempel att Solkraften är framtiden.

Ivanpah shows once again the enormous potential of solar energy in desert regions. Within six hours, deserts receive more energy from the sun than humankind consumes within a year or as Schwarzenegger states: ‘There are some people that look out in the desert and see miles and miles of emptiness. I see miles and miles of a gold mine’.

High-Voltage Direct Current transmission can carry electricity generated from renewables over long distances with losses of just 3 percent per 1,000 kilometers. As 90 percent of the world’s population lives within 3,000 km of deserts a global energy transition is not only needed but also possible. 

‘One thing I feel sure of and that is that the human race must finally utilize direct sun power or revert to barbarism. I would recommend all far – sighted engineers and inventors to work in this direction to their own profit, and the eternal welfare of the human race.’ said Shuman in 1914 already. ‘Shuman’s broader vision has been taken up by the Desertec Foundation’ writes The National.

Kapitalförvaltare – Satsa pengarna på att utveckla Solkraften och rädda världen. Passa också på att ge världen en miljövänlig bil (för de som nödvändigtvis måste köra omkring i en sån). Men gör det NU – Innan det blir för sent.

Vänliga hälsningar

Bloggaren Nemokrati

Estlands tillväxt störtdök till 0,7 % 2013

Med Borgs goda minne hämtar de svenska storbankerna återigen hem vinsten vilket brukar göras strax före krascher:

Sweden has no plans to cap bank dividends, Sweden’s financial markets minister Peter Norman said on Friday, following remarks earlier in the week that banks should take the possibility of stricter capital requirements into account when they decide on payouts.

Asked if the government had any plans to restrict how much of their profits banks pay out to shareholders, Peter Norman said ‘no’.”

Låt oss hoppas att det är många pensionsfonder som är aktieägare då, med tanke på storbankernas ”omfattande” och ”betydande” exponering i Baltikum, där tillväxten rasar, vilket med fortsatt Fed Tapering pekar mot en rejäl dollarbailout ur valutareserven för de svenska skattebetalarna – mindre än några år efter förra kraschen.

Eurozone member Estonia saw growth slump to 0.7 percent in 2013, down sharply from 3.9-percent expansion a year earlier on weak foreign demand, Statistics Estonia said on Tuesday.”

Tur då att S inte är något ”bidragsparti” för det kunde innebära att Löfvén vägrar bailout denna gång och istället går med på att införa BANKDELNINGSLAG NU.

Risken för kreditförluster lär nämligen inte vara försumbar:

”$10 billion has flowed out of emerging markets”

Och de svenska storbankernas dollarutlåning är ju skyhög, eller, som Riksbanken så riktigt framhåller i sin rapport från 2013 angående storbankernas dollarupplåning på 1600 miljarder ”De svenska storbankernas upplåning i amerikanska dollar”:

Därtill lånar bankerna upp pengar för att låna ut till icke-finansiella företag som vill låna dollar.”

Läs: SVT – Stora bankvinster kan vara ny finansbubbla, Bloomberg – Estonia’s Economy Grows Slowest Since 2010 on Construction Slump, Capital FM – official data: Growth in eurozone member Estonia slumps to 0.7 %Riksbanken – Är det farligt att låna i dollar?, Riksbanken – De svenska storbankernas upplåning i amerikanska dollar, Reuters – Markets Minister: Sweden has no plans to cap banks dividends, The Independent – Janet Yellen: Federal Reserve likely to keep ‘tapering’Swedbank – pressmeddelande 2011, Bankföreningen

Se även: SVT – Löfvén: ”Vi är inget bidragsparti”, SVT – Humor påstå att Sverige kan bli som Grekland, SVT – Det politiska minnet är kort

Bloggar: Flute-tankar – Emerging markets smittar

Fler artiklar:

 Rödgröna har rejält övertag(7 bloggar

 Sifo februari (7 bloggar)

 Rekordlågt stöd för C i Sifomätning (5 bloggar)

 Sifo: M behöver nytt mirakel

Rödgröna i majoritet med 52, 8 % i Sifos Väljarbarometer för februari 2014

Med anledning av Sifos Väljarbarometer Februari 2014 pratar tidningarna mest om Centerpartiets kräftgång till 2,8 %, dvs (M)auds ”segertåg” ur riksdagen, som nu avlöses av Annie Lööfs ayn-randska totalreträtt. 

GP skriver att det råder identitetsförvirring inom C – det lär väl gälla samtliga regeringspartier i så fall. De spretar vilset åt alla håll samtidigt som de rödgröna partierna i oppositionen vinner allt mer gemensam mark trots uppbrutet valsamarbete i rödgrönt valblock, med Jonas Sjöstedt som draglok mot vinster i välfärden.

”Regeringsfrågan” som säkert kort för Reinfeldt i valrörelsen ter sig alltmer som en joker.

Jonas Sjöstedt föreslår också att Cecilia Malmström (FP) byts ut som EU-kommissionär – mot antingen Pagrotsky (S), Maria Wetterstrand (MP) eller Lena Sommestad (S). Utmärkt förslag tycker jag.

Sist men inte minst alltså – glöm inte rösta i EU-valet. Den 25 maj.

Se tidigare bloggpost: #Val2014: SVT stryper debatten – godhet förbjuds

Läs: Jonas Sjöstedt – En rödgrön majoritet ska inte utse en borgerlig EU-kommissionär, AB – Sjöstedt: Löfvén otydlig i regeringsfrågan, SVT Agenda – De rödgröna leder men S lyfter inteAB – Rödgröna har rejält övertag, SVD – Sifo februari, DN – Kallas upphämtning gav OS-guld DN – ”Inga skattesänkningar de närmaste två åren”, SVT – Det politiska minnet är kort, SVT – Så kom politiken in i Åsa Romsons liv , AB – Ungas arbetslöshet ingen kostnadsfråga, AB, AB – De tio mest stressiga jobben, GP – #dinskola – Slutbetygen blev en chock

Hatten av för Malena Ernman!

Det Civilkurage, som samtliga journalister inom både SR och SVT nu borde ställa sig upp som en man och visa mot Cilla Benkö, visar nu endast en klart lysande stjärna – Malena Ernman.

Malena är värd alla hjärtan som finns i hela världen denna Alla Hjärtans Dag<3

Jag sällar mig till din redan stora beundrarskara.

Läs: DN – Ernman hoppar av SR i protestExpressen – Hon hoppar av SR efter att Soran portats, SVD – Ernman protesterar mot radioregler,  Expressen – Stäng inte av Soran Ismail från radion, AB – Malena Ernman bojkottar Sveriges Radio, SVD – ”Hopplöst vilset public-service”, SR – Malena Ernman: ”Kan inte medverka i Karlavagnen”, Expr, DN, 2, 3, SVD 3, 4, SR – Soran Ismail i karantän, DN – Björn Wiman: ”Vad blir utbudet om alla måste vara lika neutrala som kungen” [min anm: Som om han skulle vara ”neutral”], DN – Soran Ismail tystnar i Sveriges Radio, DN – Public-service måste orientera sig i det nya medielandskapet, AB – ”Var drar public-service gränsen?”, SVD – Josefsson: ”Vi ska stå upp för mänskliga rättigheter” [min anm: Som om han gjorde det…], SVD – Rätt att stänga av Soran Ismail, DN, Expressen – Opartiskheten som är emot min världsbild, DN, Expressen – Så förklarar Benkö Sorans avstängning

Bloggar: Badlands Hyena – Var försiktig med ”goda” åsikter

#Val2014: SVT stryper debatten – godhet förbjuds

Hets 

Samtidigt som SVT på bästa sändningstid själv formulerar frågor som ”Hur mycket invandring tål Sverige?” vägrar man TA DEBATTEN åt andra hållet – och förbjuder därför visning av Stefan Jarls film ”Godheten” – dessutom med magstark hänvisning till regler om saklighet och opartiskhet i valrörelsen.

Vilket val undrar man? Ett som SVT ser till inte får finnas. Endast Jimmies ”sanningar” får komma till tals – i demagogiska termer dessutom – med SVT:s ledande nyhetsankare som videokratiska språkrör.

Du licensbetalare som tycker beslutet är felaktigt: Skriv till chefen för SVT Programetik (tidigare Programsekretatiatet) Jan Axelsson och KRÄV att filmen visas – epost: jan.axelsson@svt.se

Att majoriteten licensbetalare har rätt att få sina åsikter hörda i valrörelsen struntar SVT nämligen i. 9 av 10 väljare vill ha bort vinster i välfärden men SVT förbjuder visning av en film som driver just denna tes.

Eva Hamilton känner uppenbarligen inte till vilka regler SVT har att följa. Reglerna om objektivitet – dvs saklighet och opartiskhet – innebär inte att SVT inte får visa dokumentärer som ensidigt driver vissa åsikter (tvärtom är det just det SVT SKA göra i valrörelsen – demokrati förutsätter aktiv opinionsbildning – dessutom är Alliansen i övervikt i alla stora media utanför public-service). Då skulle de knappast kunna visa några alls, eftersom de flesta produceras just i ”ensidig” protest och upprördhet.

Istället ska mediet iaktta balans genom att låta åsiktsyttringar komma till tals ungefär lika mycket. Och det behöver inte betyda att de på samma kväll – eller ens i samma valrörelse – hostar upp en likadan debattfilm från godhetens motpol, dvs Ondskan. Eller varför inte? Sänd Jan Guillous film i repris samtidigt som ni sänder Godheten. Vilket radarpar det skulle bli – och högaktuellt i båda fallen, eftersom Ondskan fortfarande sitter i högsätet både politiskt och på Lundsberg.

Att tv-chefen istället visar monumental okunnighet uttryckt i pekpinnar via pipiga petimeterprussiluskor är skäl nog för hennes avgång, anser jag. Särskilt som det inte heller är första gången hon (videokratiskt?) lägger sig i.

Vilka sitter för övrigt i programetiska rådet? Synnerligen anonym skara trots stor makt över vårt eget medium, dvs vi som betalar och –  åtminstone då – har vi rätt till ett ord med i laget. Presentera er – förklara er – TA DEBATTEN.

VISA FILMEN.

Se tidigare bloggposter: Curt Malmborg har gått in i väggen (2008), Slimmade organisationer, just-in-time och New Public Management (2009), Partiledardebatten: EU och dess Banksters Mörkades som Vanligt av SVTSVT låter Timbro döma ut Gustav Fridolins talMedialized – SVT lät SD sätta agendan i partiledardebatten – och det gav resultat?SVTDebatt låter SD-demagogin bestämma agendanAnders Borg fortsätter ljuga på bästa sändningstid – och SVT konfronterar inte lögnenKvällens Agenda – SVT övergår till (M)egafoni och VideokratiEU – Vad är det, SVT?Den ”legala nihilismen” och gasledningarnaVideocracy – Regeringen har infört tv-censur – media tiger

Läs: (videokratiutsända från) SR: Soran Ismail är inte avstängd 

Läs mer: Dagens Arena – Stefan Jarl: En allvarlig inskränkning av yttrandefriheten, LO-bloggen: Trippelutförsäkrad – ett nytt begrepp i vår nya sköna värld, ETC – Attendo registrerar de anställdas åsikter, SVD – Spendrups uttalande om kvinnor upprör, DN – Nyliberalismen – så fungerar den, SR – Grafik: Partisympatier, Europaparlamentsvalet 2014 – Valåret 2014, AB – Finns ingenting som talar för att Spendrup har rätt, SR Ekot – Sverige försöker påverka schweizisk folkomröstning, DN – OS-guld i debattpekoral, SVD, SVT – Privata familjehem försvarar miljonvinster, SVT – Unga uppmanas flytta till storstäder, SVT – ”Ismail insåg själv problemet”, SVT – Tvingas ta time-out från Sveriges Radio, SVT – Belgien kan få dödshjälp för barn, DN, 2, 3, SVD, 2, Metro, Dagens Opinion – Efter Moderaternas öppna brev – landstinget ska se över rutinerna, Expressen – M varnar vårdpersonal från att rösta på Löfvén, AB – Max varnar anställda i ett brev: ”Det kommer att få konsekvenser”,  SVT – Sveriges pressfrihet sämst i NordenFacebook – Vi som vill att SVT visar Stefan Jarls film Godheten

Bloggar: Svenska Kyrkan – Filmblogg

 

Kommer räntan att rusa?

Light Bulb

Bernanke stryper kranen, Draghi pressas att agera, guldet går lite upp, och tyska 10-årsräntan ligger på rött samtidigt som det blir allt billigare för Borg att låna till budgetunderskotten som växer när han skattesänkt vad som sänkas kan och sålt ut vad som bekymmerslöst bortvräkas kan.

Ändå varnar Olof Manner (Swedbanks nye chef för ”makroanalysen”) i DI:s Makroråd för att räntan kan rusa snabbt.

Det man ser är ju framför allt att flertalet länder haft för låga räntor i förhållande till inflationen, och att de fått tilldelning av kapitalet som flödat ut på marknaden med Q1, 2 och 3 osv.

Och det är klart, att när pengarna dras tillbaka blir valutan svag, och man blir tvungen att höja räntan, och det sätter i sin tur igång en kedjereaktion där befolkningen hedgar av, dvs de försöker få tag i dollar eller någon annan valuta. Folk som har investerat i deras obligationer hedgar sin valuta, och har man lånat upp sig i dollar så försöker man hedga av den valutarisken också. Så det är en mängd faktorer som gör att trycket på de domestika valutorna att försvagas blir väldigt starkt.”

I takt med att ”tillväxtmarknaderna” för låglöneslaveri skakar och skakigheten sprider sig globalt tar ju investerarna i allt större utsträckning sin tillflykt till dollarn och flyr därmed också kronan. 

Varpå lånandet som budgetstrategi snabbt kan bli till rekyl.

Svag valuta – låg ränta kan snabbt bli till kronras – ränterusning, vilket omvandlar hela Sverige till ett veritabelt kronvrak?

Vilket i sin tur fortare än vi anar kan ta oss tillbaka till 500 % – trots att kronan redan flyter?

En bailout som ”hedgar av” risken för bankernas 1500-miljardersutlåning i marknadsupplånade dollar till de ännu värre kronvraken ”emerging markets” (dollar som de svenska storbankerna självfallet aldrig kommer få tillbaka, dock likgiltigt för de icke-resultatstyrda bonusdirektörerna då det är skattebetalarna som pungar ut med dollarbailouten på samma sätt som de betalat alla bonusarna som direktörerna inte heller gjort sig förtjänta av utan bara fått rakt i handen fvb till skatteparadis) ovanpå det och Sveriges välfärd är sannskyldigt ett minne blott?

”Men vad man inte får glömma det är ju att under samma period så har räntorna gått ned ordentligt, och i och med att hela den globala finanseliten nu strävar att få tillbaka inflationen, vi har sett de första tecknen, räntorna är på väg upp- – -så när räntorna sticker går det rätt fort. Det normala styrränteläget ligger på 3-4 %.”

Eller är det bara bankerna, som vill skrämma hushållen att binda lånen (då stiger ju räntan automatiskt utan att bankerna ens behövt höja den). För bonusarna fortsätter att kosta, gräddfilen ska stadigt ha sitt. Strategin Maxbelåning räcker inte, det krävs Massbindning och Höga Amorteringskrav också, som långsiktigt hållbar bonusförsörjning?

”Fed kommer fortsätta dra ner på stödköpen” – – -”Det får man nog räkna med”- – -”Det kommer nog att vara volatilt när de här pengarna hämtas hem igen”- – -”Jag håller med – det kommer vara… volatilt….På något sätt ska marknaden växla över från likviditetsstimulansen till att det ska vara realekonomin som drar under. Och att man ska göra den överväxlingen utan att det blir volatilt på vägen, det känns inte sannolikt. Men det är ju positivt att vi drar ner på de här stödköpen, och om man gör det för att ekonomin ser starkare ut, så är det i grund och botten bra, däremot kan det bli volatilt på vägen”

Läs: DI – Bankerna festar igen, Journalisten – Journalistik som ser ut som reklamDN – Rekordlågt stöd för C – men V växer stadigt, DI – Tioårsräntan smälter ihop, Affärsvärlden – Färre tror på stigande räntorExpressen – Moderaterna norpar småpartiernas frågor, SVD, DN – Danmarks regering spricker, DI – Clausen lovar mer, DI – Räkna med rekordutdelningar, Affärsvärlden – Paul Krugman: Danmark är Nordens Spanien, Bobubbla – citat: Danska hushåll har störst skulder i världen i förhållande till inkomsterna, SVD – Cervenka: ”Så mycket farligare har Nordea blivit för Sverige”SVD – Vinstvarning för Sverige, SVT – Regeringen tappar i ekonomifrågan, SVD – Karl Marx åter på allas läppar, Morningstar – Välj länder med låg korruption, NYTimes – Paul Krugman: Et tu, Bernanke? – quote: 

”In any case, my guess is that what’s really happening is a bit different: Fed officials are, consciously or not, responding to political pressure. After all, ever since the Fed began its policy of aggressive monetary stimulus, it has faced angry accusations from the right that it is “debasing” the dollar and setting the stage for high inflation — accusations that haven’t been retracted even though the dollar has remained strong and inflation has remained low. It’s hard to avoid the suspicion that Fed officials, worn down by the constant attacks, have been looking for a reason to slacken their efforts, and have seized on slightly better economic news as an excuse.

And maybe they’ll get away with it; maybe the economic recovery will strengthen and all will be well. But rising interest rates make that happy outcome less likely. And now that everyone knows that the Fed is eager to slacken off, it will be hard to get interest rates back down to where they were.

It’s sad and depressing, in both senses of the word. The fundamental reason our economy is still depressed after all these years is that so many policy makers lost the thread, forgetting that job creation was their most urgent task. Until now the Fed was an exception; but now it seems to be joining the club. Et tu, Ben?”

Se tidigare bloggposter: 1500 miljarder kronor – De svenska bankernas upplåning i utländsk valuta är ett Jättehot mot välfärdenOfärd närmar sig – 75 % av Nordeas utlåning går till utlandetSpekulerar bankerna i Baltikum igen?

Bloggar: AnnarkiaAlliansfritt SverigeAlliansfritt SverigeOlas tankarMin politiska sidaUlf BjereldRöda BergetMartin Mobergs betra… och LEINESBLOGG.com

File:Twintowers of Deutsche Bank Headquarter in Frankfurt a.M..jpg

 Huvudkontor – Bank [foto av Jürgen Matern]